Gebruiksvoorwaarden Testo Pro+


Testo Pro+ wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Testo NV/SA in samenwerking met   BizzPro  (www.bizzpro.be) . Aan het gebruik van Testo Pro+ zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Testo Pro+ te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard. 


Deze gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen Testo NV (BE 0427 483 255) & BizzPro (BE0671 625 426) hierna genoemd “de leverancier” en de klanten die gebruik maken van Testo ProHeat om hun klanten te beheren en digitale attesten te genereren, hierna genoemd “de gebruiker”.


Volgende gebruiksvoorwaarden werden overeengekomen:


Artikel 1. Gebruik van de dienst 


1.1 Testo Pro+ biedt u de mogelijkheid klanten te beheren via de cloudsoftware en attesten te digitaliseren met de Testo ProHeat app & Testo ProCool app. De gebruiker bepaalt zelf welke informatie u laat invullen en wat u met de resultaten doet. 


1.2 Om Testo Pro+ te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u binnen 48u op uw account inloggen en de software gebruiken. 


1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. De leverancier mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen. U kunt eenvoudig uw wachtwoord en dat van uw collega’s veranderen, ook dit beheer ligt bij u. 


1.4 Met Testo Pro+ verwerkt u mogelijk persoonsgegevens. Denk aan klantgegevens, werkadressen of andere persoonlijke gegevens. De leverancier treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet. 


Artikel 2. Gebruiksregels 


2.1 Het is verboden Testo Pro+ te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 


2.2 In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacy policy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren. 


2.3 Daarnaast is het verboden bij Testo Pro+ 

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken; 

• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic); 

• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is); 

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; 

• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; 

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; 


2.4 Indien de leverancier constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag se leverancier zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 


2.5 Indien naar het oordeel van de leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van de leverancier of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is de leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 


2.6 De leverancier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 


2.7 De leverancier kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels. 


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud 


3.1 De leverancier spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. 


3.2 De leverancier onderhoudt Testo Pro+ actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal de leverancier dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met problemen kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 


3.3 De leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Testo Pro+ aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist de leverancier zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. 


Artikel 4. Intellectueel eigendom 


4.1 De dienst Testo Pro+, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Testo NV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Testo NV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 


4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). De leverancier heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. 


4.3 Indien u informatie stuurt naar de leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 


4.4 De leverancier zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Testo Pro+, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of de leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal de leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. 


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst 


5.1 Voor het gebruik van Testo Pro+ is een vergoeding verschuldigd per aangesloten meettoestel per maand dat deze de status “actief” heeft gekregen zoals nader aangegeven op de website. De vergoeding zal geactiveerd worden van zodra de status van de rookgasanalyser op actief gezet wordt. Deze statuswijziginen worden bijgehouden bij de geschiedenis van de meetinstrumenten. Vanaf 2024 zullen alle gebruikers onmiddellijk een jaarfactuur ontvangen voor het aantal actieve licenties op 31 januari van ieder jaar. Indien u tijdens het jaar extra licenties bijboekt dan zal u op het einde van die maand een factuur ontvangen voor deze extra licentie(s) geldig tot einde van het jaar  van de volgende maand tot het einde van het jaar.  Indien u licenties tijdelijks deactiveert of uw licenties stopzet, zullen we dit op het einde van het jaar rechtzetten onder de vorm van een credit-nota of vermindering op volgend jaarfactuur. 


5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van de leverancier volgens de betaalinstructies op de factuur. 


5.3 Indien facturen onbetaald blijven, zal het opstellen van nieuwe digitale attesten niet meer mogelijk zijn nadat deze 60 dagen onbetaald gebleven zijn.


Artikel 6. Aansprakelijkheid 


6.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangemaakte certificaten. De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid in de juistheid of volledigheid van de informatie getoond of verwerkt door de software.


6.2 De leverancier is niet verantwoordelijk voor de comptabiliteit te garanderen van de cloud of app met de verschillende besturingssystemen of andere software-oplossingen.


6.3 De leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 


6.4 In geval van overmacht is de leverancier nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, technische storingen aan Servers of andere netwerkcomponenten, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 


Artikel 7. Duur en opzegging 


7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt tot er rookgasanalysers met de status “actief” aangesloten zijn . Zie ook artikel 5.1


7.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd van zodra u 1 of meerdere actief 
aangesloten rookgasanalysers heeft. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de dienst hoeft u niet op te zeggen. 6 maanden nadat u de laatste rookgasanalyser actief in gebruik had, wordt de account afgesloten. . 


7.3 U kunt tijdens het gebruik maken van de dienst op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst. Wilt u stoppen met de dienst, dient u er zelf zorg voor te dragen dat u vooraf de gegevens download die u met de dienst hebt opgeslagen. 


7.4 Op het moment dat u langer dan 6 maanden geen rookgasanalysers meer “actief” heeft gebruikt, kunnen uw gegevens worden gewist. 


Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden 


8.1 De leverancier mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. 


8.2 De leverancier zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. 


8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 


Artikel 9. Overige bepalingen 


9.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. 


9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Testo Pro+ worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het gewest waarin De leverancier gevestigd is. 


9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 


9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door De leverancier wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 


9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 


9.6 De leverancier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Testo Pro+ of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 


9.7 De privacyvoorwaarden zijn onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden van Testo Pro+


Versie 2 - JVDK - 23/11/23